چون باران ترس اور
از میان گذشته هایم قد علم کن
دیر یا زود
باید آشکار شد


دسته ها : شعر
سه شنبه نوزدهم 6 1387
X